WATERPROJECT SWAIHA en omgeving – met toepassing zonnepanelen

UPDATE november 2021

De put, de waterinstallatie en het zonnepanelen-park zijn aangelegd door ter zake deskundige installateurs.

Er is een opzichter / bewaker aangesteld en een chauffeur voor het transport.

Per half augustus 2021 is de installatie in werking gesteld.

Naar ruim 50 families ( 300  – 350 personen) die geen eigen oplossing hebben om het water te halen, wordt door de tankwagen van de organisatie water gebracht zodra nodig, wat neer komt op ongeveer 3 x per 2 weken. Deze families zijn volledig van hulp afhankelijk. Het water wordt gratis verstrekt. Families die wel een eigen transportmogelijkheid hebben komen het water halen bij de put – zij betalen niet voor het water maar wel hun eigen transportkosten.

Op deze wijze worden de bewoners van de regio en de vluchtelingen, totaal rond 10.000 mensen nu van drinkwater voorzien, zij het niet in overvloed. Bewust omgaan met water blijft een noodzaak.

De vluchtelingen in de kampen rond de dorpen lijken nog onvoldoende te worden geholpen. Er wordt nagedacht over een betere verdeling en uitbreiding.

De toekomst?

De bewoners en de vluchtelingen in Swaiha en omgeving zijn zeer content met de realisatie van dit project. De nood aan goed water is evenwel zo groot dat nog eens 1 of 2 van deze projecten gewenst blijven.

De gekozen oplossing is eenvoudig maar biedt tenminste voldoende soelaas voor de bewoners en vluchtelingen om enigszins aan hun behoefte tegemoet te komen voor drinkwater en enig huishoudelijk gebruik.

   

_________________________

Sept. 2020 Het project en waarom:

Vooraf: de watercrisis in Syrië

In de nu al bijna 10 jaar durende oorlog in Syrië is door de vele bombardementen grote schade toegebracht aan de infra-structuur, waaronder waterleidingen, watertanks en waterpompen tbv drinkwater en overig watergebruik. Ten gevolge daarvan hebben nu 15,5 miljoen Syriërs  gebrek aan drinkwater en veilige sanitaire voorzieningen. ( krant: ENAB BALADI dd 26 sept. 2020)

Een vader leende geld om schoon drinkwater te kunnen kopen: “… so that my children do not go to sleep while thirsty”. 

De prijs voor water is hoog: voor een gemiddeld gezin € 15,- per maand terwijl het inkomen, als dat er al is, gemiddeld niet meer bedraagt dan € 100,- per maand, waarvan de helft nodig is voor huur.

De situatie op het platteland in Noordwest-Syrie:

In 1980 is een waterinstallatie gebouwd in het dorp Swaiha ( provincie Aleppo – Noordwest-Syrië) voor de watervoorziening voor de bewoners van de regio. Totale bevolking van de dorpen die afhankelijk zijn van de watertoren: 7000 inwoners.

Het water werd gebruikt voor/ is noodzakelijk voor:

  • Drinkwater en overig huishoudelijk gebruik
  • Irrigatie van landbouwgrond

Problematiek:

Door de oorlogssituatie werkt de waterinstallatie nu slechts heel gebrekkig. Het niet- functioneren van deze installatie betekent dat de bestaande waterleidingen en kranen niet   aangesloten kunnen worden op dit waternetwerk. Om water ter beschikking te hebben, zijn  de bewoners van deze regio nu aangewezen op:

–              Een watertank op het dak van hun huis, of voor hen die geen of een onvoldoende draagkrachtig dak hebben:

–              Een waterton naast de ingang van tent, schuur of ander onderkomen zonder een beschikbaar dak. Uit de waterton moet met een emmertje water geput worden voor de diverse huishoudelijke behoeftes.

De watertanks en watertonnen worden gevuld met water uit een watertankwagen die op afroep komt. Een zeer lastige en ook nog kostbare zaak. Niet alleen het water moet betaald worden maar ook het transport.  Daar komt bij dat diesel voor de generator van de waterinstallatie om het water op te          pompen uit de bron, erg duur en vervuilend is.  Wie betaalt de diesel als brood al onbetaalbaar is?

Ten gevolge van dit achterstallig onderhoud en het gebrek aan diesel kunnen nog slechts 3 dorpen ( Swaiha , Swaiha Farm en Agil) gebruik maken van de waterinstallatie.

Een goede werking van de waterinstallatie is niet alleen belangrijk voor goed drinkwater en daarmee voor de gezondheid van de inwoners, maar ook voor irrigatie van de landbouwgrond/moestuintjes waar de bevolking in deze oorlogstijd zeer afhankelijk van is voor voedsel.

Brandstof voor de generator is niet alleen erg vervuilend en duur in deze tijd maar bovendien onzuiver waardoor snel defecten ontstaan. Overgaan op zonnepanelen is zeer wenselijk.

Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van een waterbouwkundig ingenieur.

September 2020